Phát triển công nghiệp công nghệ số: Việt Nam cần nhiều chính sách đặc thù

Người Việt hoàn toàn có thể nắm bắt được những công nghệ mới như điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain)…, từ đó sản xuất ra những sản phẩm, giải pháp thông minh giải quyết các “bài toán” của Việt Nam và đi ra toàn cầu…

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam”.
Hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam”.

Tuy nhiên, để thúc đẩy và nâng tầm ngành công nghiệp công nghệ số, Việt Nam cần thêm nhiều chính sách đặc thù.

Trong khuôn khổ “Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 gắn với triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các Bộ tổ chức ngày 14/6, đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam”.

CHIA SẺ TIN