NGÀY THỨ NHẤT
15/12/2021

1. Lễ khai mạc Triển lãm 

2. Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề:

Thời gian:

Địa điểm:

3. Hoạt động Kết nối giao thương B2B

Thời gian:

Địa điểm:

4. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

NGÀY THỨ HAI
16/12/2021

1. Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề:

Thời gian:

Địa điểm:

2. Hoạt động trình diễn công nghệ

3. Hoạt động Kết nối giao thương

Thời gian:

Địa điểm:

4.Hoạt động hội chợ, triển lãm

NGÀY THỨ BA
17/12/2021

1.Hoạt động kết nối giao thương B2B

Thời gian:

Địa điểm:

2. Hoạt động hội chợ, triển lãm