Hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Trợ lực cho “xương sống” của nền kinh tế

 Công nghiệp chế biến, chế tạo được ví như “xương sống” của nền kinh tế, là nền tảng và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam

Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định: Coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong Tổng sản phẩm quốc nội GDP là trên 25%. Trong khi đó hàng xuất khẩu của công nghiệp chế biến – chế tạo chiếm tỷ trọng cao lên tới trên 95%. Vì vậy sự phục hồi qua 8 tháng vừa qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở lại vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế.Hiện nay, lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất khuôn mẫu là một trong các ngành sản xuất đặc biệt quan trọng, được xem như là “nền tảng của nền công nghiệp”. Khả năng tạo ra sản phẩm với số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn và mức độ ổn định cao, các sản phẩm khuôn mẫu là công cụ không thể thiếu trong rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp, từ các sản phẩm đồ gia dụng đến các sản phẩm hàng không và điện tử hiện đại.

CHIA SẺ TIN