Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Các vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa thực tiễn đối với việc xác định định hướng, tiềm năng, lợi thế và giải pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới, trong đó bao gồm: xác định định hướng, tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Để góp phần tổng kết hoạt động phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 6/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công  nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục  tiêu tập hợp các luận cứ khoa học làm cơ sở đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách,  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố, qua đó góp phần thay đổi và phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố, trở thành hình mẫu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.

CHIA SẺ TIN