CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN – THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Trong suốt thời gian thực hiên chương trình, Ban tổ chức sẽ đưa ra 4 Thông cáo báo chí và sẽ  đăng trên các báo BTTT, báo chuyên ngành, trang thông tin cácc Hiệp hội, tổ chức,.. 

TCBC số 1: Kết nối để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 

TCBC số 2: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vâng cao vai trò và giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

TCBC số 3: Cơ hội kết nối và mở trộng thị trường 

TCBC số 4: Thúc đẩy chuyển đổi số 

Thông cáo báo chí sẽ được cập nhật thường xuyên, nhằm mục đích giới thiệu chương trình, giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự, cập nhật thông tin và giới thiệu các hoạt động sẽ được diễn ra trong sự kiện tới các doanh nghiệp tham dự cũng như các doanh nghiệp quan tâm.  

CHIA SẺ TIN